Data aktualizacji: 25.06.2021

Regulamin strony internetowej

1.           Postanowienia ogólne
2.           Definicje
3.           Rodzaj i zakres usług elektronicznych
4.           Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
5.           Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
6.           Tryb postępowania reklamacyjnego
7.           Własność intelektualna
8.           Postanowienia końcowe

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona https://dune-resort-eba.business.site/działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2.           Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://dune-resort-eba.business.site/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3.           Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://dune-resort-eba.business.site/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4.           Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony https://dune-resort-eba.business.site/, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5.           W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  –           Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. 

–           Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
–           Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. DEFINICJE

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie https://dune-resort-eba.business.site/ umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  2.           REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  3.           USŁUGODAWCA – Marek Mioduszewski wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą Marek Mioduszewski, adres siedziby: ul. Agawy 11/9, 01-158 Warszawa NIP: 5271285106, REGON: 012251431, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  4.           USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  5.           USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
  6.           NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  a.           korzystanie z Formularza Kontaktowego,
  b.           korzystanie z Newslettera,
  c.           Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.           Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2.           Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
a.           umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
b.           umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
3.           Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:|
a.           komputer z dostępem do Internetu,
b.           dostęp do poczty elektronicznej,
c.           przeglądarka internetowa,
d.           włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4.           Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5.           Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6.           Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  a.           Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
  b.           Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: duneresortleba@gmail.com
  c.           Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  d.           Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
  2.           Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   a.           Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: duneresortleba@gmail.com
  b.           W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  c.           Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  d.           Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.           Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://dune-resort-eba.business.site/ korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością https://dune-resort-eba.business.site/ Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://dune-resort-eba.business.site/, bez zgody Usługodawcy.
2.           Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://dune-resort-eba.business.site/ stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.           Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2.           W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego..